دوربین صنعتی USB3.0

 • دوربین دیجیتال صنعتی فوق العاده پرسرعت CatchBEST Jelly6 MU3HS2000M/C USB3.0 Sony IMX183

  دوربین دیجیتال صنعتی فوق العاده پرسرعت CatchBEST Jelly6 MU3HS2000M/C USB3.0 Sony IMX183

  دوربین‌های دیجیتال صنعتی فوق‌العاده پرسرعت سری Jelly6 از جدیدترین فناوری USB3.0، سنسور پرسرعت سونی و بافر فریم سخت‌افزار داخلی 128M استفاده می‌کنند، سرعت بسیار سریع‌تر از USB2.0 و دوربین‌های دیجیتال معمولی USB3.0 است. محدوده رزولوشن از 2.3 مگاپیکسل تا 20.0 مگاپیکسلاین دوربین ها دارای حساسیت بالا، دامنه دینامیکی بالا، بافر فریم سخت افزاری و ویژگی های سرعت بالا هستند.دوربین های دیجیتال سری Jelly6 را می توان به طور گسترده در بینایی ماشین و مناطق مختلف ثبت تصویر مورد استفاده قرار داد.

 • دوربین دیجیتال صنعتی فوق العاده پرسرعت CatchBEST Jelly6 MU3HS500M/C USB3.0

  دوربین دیجیتال صنعتی فوق العاده پرسرعت CatchBEST Jelly6 MU3HS500M/C USB3.0

  دوربین‌های دیجیتال صنعتی فوق‌العاده پرسرعت سری Jelly6 از جدیدترین فناوری USB3.0، سنسور پرسرعت سونی و بافر فریم سخت‌افزار داخلی 128M استفاده می‌کنند، سرعت بسیار سریع‌تر از USB2.0 و دوربین‌های دیجیتال معمولی USB3.0 است. محدوده رزولوشن از 2.3 مگاپیکسل تا 20.0 مگاپیکسلاین دوربین ها دارای حساسیت بالا، دامنه دینامیکی بالا، بافر فریم سخت افزاری و ویژگی های سرعت بالا هستند.دوربین های دیجیتال سری Jelly6 را می توان به طور گسترده در بینایی ماشین و مناطق مختلف ثبت تصویر مورد استفاده قرار داد.

 • دوربین دیجیتال صنعتی فوق العاده پرسرعت CatchBEST Jelly6 MU3HI401M/C USB3.0

  دوربین دیجیتال صنعتی فوق العاده پرسرعت CatchBEST Jelly6 MU3HI401M/C USB3.0

  دوربین‌های دیجیتال صنعتی فوق‌العاده پرسرعت سری Jelly6 از جدیدترین فناوری USB3.0، سنسور پرسرعت سونی و بافر فریم سخت‌افزار داخلی 128M استفاده می‌کنند، سرعت بسیار سریع‌تر از USB2.0 و دوربین‌های دیجیتال معمولی USB3.0 است. محدوده رزولوشن از 2.3 مگاپیکسل تا 20.0 مگاپیکسلاین دوربین ها دارای حساسیت بالا، دامنه دینامیکی بالا، بافر فریم سخت افزاری و ویژگی های سرعت بالا هستند.دوربین های دیجیتال سری Jelly6 را می توان به طور گسترده در بینایی ماشین و مناطق مختلف ثبت تصویر مورد استفاده قرار داد.

 • دوربین دیجیتال صنعتی فوق العاده پرسرعت CatchBEST Jelly6 MU3HS230M/C USB3.0

  دوربین دیجیتال صنعتی فوق العاده پرسرعت CatchBEST Jelly6 MU3HS230M/C USB3.0

  دوربین‌های دیجیتال صنعتی فوق‌العاده پرسرعت سری Jelly6 از جدیدترین فناوری USB3.0، سنسور پرسرعت سونی و بافر فریم سخت‌افزار داخلی 128M استفاده می‌کنند، سرعت بسیار سریع‌تر از USB2.0 و دوربین‌های دیجیتال معمولی USB3.0 است. محدوده رزولوشن از 2.3 مگاپیکسل تا 20.0 مگاپیکسلاین دوربین ها دارای حساسیت بالا، دامنه دینامیکی بالا، بافر فریم سخت افزاری و ویژگی های سرعت بالا هستند.دوربین های دیجیتال سری Jelly6 را می توان به طور گسترده در بینایی ماشین و مناطق مختلف ثبت تصویر مورد استفاده قرار داد.

 • دوربین دیجیتال صنعتی CatchBEST Jelly3 MU3C120M/C (MGYYO) USB3.0 CMOS Machine Vision

  دوربین دیجیتال صنعتی CatchBEST Jelly3 MU3C120M/C (MGYYO) USB3.0 CMOS Machine Vision

  دوربین‌های دیجیتال صنعتی سری Jelly3 USB 3.0 از آخرین فناوری USB3.0 استفاده می‌کنند، سرعت بسیار سریع‌تر از دوربین‌های دیجیتال USB2.0 است، رزولوشن آن از 1.2 مگاپیکسل تا 14.0 مگاپیکسل است.این دوربین ها دارای حساسیت بالا، دامنه دینامیکی بالا، بافر فریم سخت افزاری و ویژگی های سرعت بالا هستند.دوربین های دیجیتال سری Jelly3 می توانند به طور گسترده ای در بینایی ماشین و مناطق مختلف ثبت تصویر استفاده شوند.

 • دوربین دیجیتال صنعتی CatchBEST Jelly3 MU3E130M/C (EGYYO) USB3.0 CMOS Machine Vision

  دوربین دیجیتال صنعتی CatchBEST Jelly3 MU3E130M/C (EGYYO) USB3.0 CMOS Machine Vision

  دوربین‌های دیجیتال صنعتی سری Jelly3 USB 3.0 از آخرین فناوری USB3.0 استفاده می‌کنند، سرعت بسیار سریع‌تر از دوربین‌های دیجیتال USB2.0 است، رزولوشن آن از 1.2 مگاپیکسل تا 14.0 مگاپیکسل است.این دوربین ها دارای حساسیت بالا، دامنه دینامیکی بالا، بافر فریم سخت افزاری و ویژگی های سرعت بالا هستند.دوربین های دیجیتال سری Jelly3 می توانند به طور گسترده ای در بینایی ماشین و مناطق مختلف ثبت تصویر استفاده شوند.

 • دوربین دیجیتال صنعتی CatchBEST Jelly3 MU3S40M/C(SGYYO) USB3.0 Sony IMX287

  دوربین دیجیتال صنعتی CatchBEST Jelly3 MU3S40M/C(SGYYO) USB3.0 Sony IMX287

  دوربین‌های دیجیتال صنعتی سری Jelly3 USB 3.0 از آخرین فناوری USB3.0 استفاده می‌کنند، سرعت بسیار سریع‌تر از دوربین‌های دیجیتال USB2.0 است، رزولوشن آن از 1.2 مگاپیکسل تا 14.0 مگاپیکسل است.این دوربین ها دارای حساسیت بالا، دامنه دینامیکی بالا، بافر فریم سخت افزاری و ویژگی های سرعت بالا هستند.دوربین های دیجیتال سری Jelly3 می توانند به طور گسترده ای در بینایی ماشین و مناطق مختلف ثبت تصویر استفاده شوند.

 • دوربین دیجیتال صنعتی CatchBEST Jelly3 MU3I130M/C (IGYYO) USB3.0 CMOS Machine Vision

  دوربین دیجیتال صنعتی CatchBEST Jelly3 MU3I130M/C (IGYYO) USB3.0 CMOS Machine Vision

  دوربین‌های دیجیتال صنعتی سری Jelly3 USB 3.0 از آخرین فناوری USB3.0 استفاده می‌کنند، سرعت بسیار سریع‌تر از دوربین‌های دیجیتال USB2.0 است، رزولوشن آن از 1.2 مگاپیکسل تا 14.0 مگاپیکسل است.این دوربین ها دارای حساسیت بالا، دامنه دینامیکی بالا، بافر فریم سخت افزاری و ویژگی های سرعت بالا هستند.دوربین های دیجیتال سری Jelly3 می توانند به طور گسترده ای در بینایی ماشین و مناطق مختلف ثبت تصویر استفاده شوند.

 • دوربین دیجیتال صنعتی CatchBEST Jelly3 MU3E200M/C (EGYYO) USB3.0 CMOS Machine Vision

  دوربین دیجیتال صنعتی CatchBEST Jelly3 MU3E200M/C (EGYYO) USB3.0 CMOS Machine Vision

  دوربین‌های دیجیتال صنعتی سری Jelly3 USB 3.0 از آخرین فناوری USB3.0 استفاده می‌کنند، سرعت بسیار سریع‌تر از دوربین‌های دیجیتال USB2.0 است، رزولوشن آن از 1.2 مگاپیکسل تا 14.0 مگاپیکسل است.این دوربین ها دارای حساسیت بالا، دامنه دینامیکی بالا، بافر فریم سخت افزاری و ویژگی های سرعت بالا هستند.دوربین های دیجیتال سری Jelly3 می توانند به طور گسترده ای در بینایی ماشین و مناطق مختلف ثبت تصویر استفاده شوند.

 • دوربین دیجیتال صنعتی CatchBEST Jelly3 MU3S210M/C(SRYYO) USB3.0 Sony IMX290

  دوربین دیجیتال صنعتی CatchBEST Jelly3 MU3S210M/C(SRYYO) USB3.0 Sony IMX290

  دوربین‌های دیجیتال صنعتی سری Jelly3 USB 3.0 از آخرین فناوری USB3.0 استفاده می‌کنند، سرعت بسیار سریع‌تر از دوربین‌های دیجیتال USB2.0 است، رزولوشن آن از 1.2 مگاپیکسل تا 14.0 مگاپیکسل است.این دوربین ها دارای حساسیت بالا، دامنه دینامیکی بالا، بافر فریم سخت افزاری و ویژگی های سرعت بالا هستند.دوربین های دیجیتال سری Jelly3 می توانند به طور گسترده ای در بینایی ماشین و مناطق مختلف ثبت تصویر استفاده شوند.

 • دوربین دیجیتال صنعتی CatchBEST Jelly3 MU3C500M/C (MRYYO) USB3.0 CMOS Machine Vision

  دوربین دیجیتال صنعتی CatchBEST Jelly3 MU3C500M/C (MRYYO) USB3.0 CMOS Machine Vision

  دوربین‌های دیجیتال صنعتی سری Jelly3 USB 3.0 از آخرین فناوری USB3.0 استفاده می‌کنند، سرعت بسیار سریع‌تر از دوربین‌های دیجیتال USB2.0 است، رزولوشن آن از 1.2 مگاپیکسل تا 14.0 مگاپیکسل است.این دوربین ها دارای حساسیت بالا، دامنه دینامیکی بالا، بافر فریم سخت افزاری و ویژگی های سرعت بالا هستند.دوربین های دیجیتال سری Jelly3 می توانند به طور گسترده ای در بینایی ماشین و مناطق مختلف ثبت تصویر استفاده شوند.

 • دوربین دیجیتال صنعتی CatchBEST Jelly3 MU3S230M/C(SGYYO) USB3.0 Sony IMX174

  دوربین دیجیتال صنعتی CatchBEST Jelly3 MU3S230M/C(SGYYO) USB3.0 Sony IMX174

  دوربین‌های دیجیتال صنعتی سری Jelly3 USB 3.0 از آخرین فناوری USB3.0 استفاده می‌کنند، سرعت بسیار سریع‌تر از دوربین‌های دیجیتال USB2.0 است، رزولوشن آن از 1.2 مگاپیکسل تا 14.0 مگاپیکسل است.این دوربین ها دارای حساسیت بالا، دامنه دینامیکی بالا، بافر فریم سخت افزاری و ویژگی های سرعت بالا هستند.دوربین های دیجیتال سری Jelly3 می توانند به طور گسترده ای در بینایی ماشین و مناطق مختلف ثبت تصویر استفاده شوند.

12بعدی >>> صفحه 1/2