میکروسکوپ کانفوکال

  • میکروسکوپ کانفوکال اسکن لیزری BCF295

    میکروسکوپ کانفوکال اسکن لیزری BCF295

    میکروسکوپ کانفوکال می تواند از طریق سیستم لنز متحرک یک تصویر سه بعدی از یک جسم نیمه شفاف ایجاد کند و می تواند ساختار درون سلولی و فرآیند پویا را به دقت آزمایش کند.

  • میکروسکوپ کانفوکال اسکن لیزری BCF297

    میکروسکوپ کانفوکال اسکن لیزری BCF297

    BCF297 یک میکروسکوپ کانفوکال اسکن لیزری است که به تازگی راه اندازی شده است که می تواند به مشاهده با دقت بالا و تجزیه و تحلیل دقیق دست یابد.این می تواند به طور گسترده در مورفولوژی، فیزیولوژی، ایمونولوژی، ژنتیک و سایر زمینه ها استفاده شود.این یک شریک ایده آل برای تحقیقات زیست پزشکی پیشرفته است.